تسبیح یادبود اموات 33 دانه پلاک دو رو (کد 80201)

تسبیح یادبود برای اموات 

با چاپ اسم و عکس اختصاصی

قیمت از 9 الی 30 هزار تومان

یادبود برای اموات ارتباط با خدا – جلد سخت سلفون (17*13 سانت) (کد 2510)

256 صفحه – ته چسب و محکم

قیمت: 72000 تومان

قیمت با تخفیف: 46000 تومان

یادبود برای اموات ارتباط با خدا – جلد سخت سلفون (17*13 سانت) (کد 2511)

256 صفحه – ته چسب و محکم

قیمت: 72000 تومان

قیمت با تخفیف: 46000 تومان

یادبود برای اموات منتخب – جلد سخت سلفون (13*9 سانت) (کد 2297)

608 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 80000 تومان

قیمت با تخفیف: 48000 تومان

هدیه یادبود اموات – جلد سخت سلفون  (17*12 سانت) (کد 2210)

256 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 86000 تومان

قیمت با تخفیف: 55000 تومان

چاپ یادبود منتخب – جلد سخت سلفون (12*9 سانت) (کد 2485)

512 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 85000 تومن

قیمت با تخفیف: 55000 تومان

چاپ یادبود خیام – جلد سخت چرم(16*9 سانت) (کد 2484)

192 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 100000 تومن

قیمت با تخفیف: 60000 تومان

یادبود اموات منتخب- جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2317)

512 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 96000 تومان

قیمت با تخفیف: 62000 تومان

هدیه یادبود اموات قرآن- جلد سخت چرم (16*9 سانت)(کد 2316)

609 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 96000 تومان

قیمت با تخفیف: 62000 تومان

یادبود اموات منتخب – جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2294)

455 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 100000 تومان

قیمت با تخفیف: 62000 تومان

یادبود برای اموات منتخب- جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2293)

455 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 100000 تومان

قیمت با تخفیف: 62000 تومان

یادبود برای اموات منتخب چاپ رنگی – جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2407)

455 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 110000 تومان

قیمت با تخفیف: 63000 تومان

یادبود اموات طرح مادرم – جلد سخت سلفون (17*13 سانت) (کد 2385)

352 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 94000 تومن

قیمت با تخفیف: 64000 تومان

چاپ یادبود طرح پدرم – جلد سخت سلفون (17*13 سانت) (کد 2386)

352 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 94000 تومن

قیمت با تخفیف: 64000 تومان

هدیه یادبود اموات قرآن- جلد سخت چرم (9*13 سانت)(کد 2299)

609 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 100000 تومان

قیمت با تخفیف: 64000 تومان

هدیه یادبود اموات منتخب پدر – جلد سخت سلفون (17*13 سانت) (کد 80111)

512 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 130000 تومان

قیمت با تخفیف: 65000 تومان

یادبود برای اموات حافظ – جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 324)

532 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 110000 تومان

قیمت با تخفیف: 66000 تومان

یادبود برای اموات – جلد سخت سلفون  (17*12 سانت) (کد 2210/3)

256 صفحه – ته دوخت و محکم

چاپ مستقیم روی جلد – بدون امکان کنده شدن

قیمت با تخفیف: 67000 تومان

چاپ یادبود منتخب – جلد سخت سلفون(13*17 سانت) (کد 2214)

608 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 100000 تومان

قیمت با تخفیف: 68000 تومان

چاپ یادبود منتخب لب چاپ- جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2365)

455 صفحه– ته دوخت و محکم

قیمت: 130000 تومان

قیمت با تخفیف: 69000 تومان

هدیه یادبود اموات منتخب لب چاپ – جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2397)

455 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 130000 تومان

قیمت با تخفیف: 69000 تومان

چاپ یادبود قرآن – جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2028)

616 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 120000 تومان

قیمت با تخفیف: 72000 تومان

یادبود اموات منتخب – جلد نرم کیفی (9*16 سانت) (کد 2410)

512 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 125000 تومان

قیمت با تخفیف: 75000 تومان

چاپ یادبود منتخب پلاکدار پدر – جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2293/11)

455 صفحه – ته دوخت و محکم

چاپ مستقیم روی جلد – بدون امکان کنده شدن

قیمت با تخفیف: 77000 تومان

چاپ یادبود منتخب پلاکدار مادر – جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2293/12)

455 صفحه – ته دوخت و محکم

چاپ مستقیم روی جلد – بدون امکان کنده شدن

قیمت با تخفیف: 77000 تومان

چاپ یادبود منتخب- جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2279)

480 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 140000 تومان

قیمت با تخفیف: 78000 تومان

چاپ یادبود منتخب- جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2295)

480 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 140000 تومان

قیمت با تخفیف: 78000 تومان

چاپ یادبود خیام- جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2632)

200 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 140000 تومان

قیمت با تخفیف: 84000 تومان

چاپ یادبود منتخب پلاکدار – جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2293/3)

455 صفحه – ته دوخت و محکم

چاپ مستقیم روی جلد – بدون امکان کنده شدن

قیمت با تخفیف: 86000 تومان

هدیه یادبود اموات منتخب پلاکدار – جلد سخت چرم (9*16 سانت)(کد 2396/3)

455 صفحه – ته دوخت و محکم

چاپ مستقیم روی جلد – بدون امکان کنده شدن

قیمت با تخفیف: 86000 تومان

یادبود اموات منتخب – جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2398)

480 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 170000 تومان

قیمت با تخفیف: 89000 تومان

یادبود برای اموات منتخب لب چاپ – جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2389)

480 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 170000 تومان

قیمت با تخفیف: 100000 تومان

هدیه یادبود اموات منتخب- جلد سخت چرم قابدار (9*16 سانت) (کد 2403)

512 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 135000 تومان

قیمت با تخفیف: 103000 تومان

چاپ یادبود منتخب پلاکدار مادر – جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2279/12)

480 صفحه – ته دوخت و محکم

چاپ مستقیم روی جلد – بدون امکان کنده شدن

قیمت با تخفیف: 109000 تومان

چاپ یادبود منتخب پلاکدار – جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2279/3)

480 صفحه – ته دوخت و محکم

چاپ مستقیم روی جلد – بدون امکان کنده شدن

قیمت با تخفیف: 113000 تومان

چاپ یادبود منتخب پلاکدار – جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2295/3)

480 صفحه – ته دوخت و محکم

چاپ مستقیم روی جلد – بدون امکان کنده شدن

قیمت با تخفیف: 113000 تومان

چاپ یادبود  حافظ- جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2425)

574 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 200000 تومان

قیمت با تخفیف: 120000 تومان

چاپ یادبود منتخب پلاکدار پدر با کیف چرم- جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2279/11)

480 صفحه – ته دوخت و محکم

چاپ مستقیم روی جلد – بدون امکان کنده شدن

قیمت با تخفیف: 124000 تومان

چاپ یادبود قرآن – جلد سخت سلفون (22*16 سانت) (کد 2428)

609 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 220000 تومان

قیمت با تخفیف: 128000 تومان

یادبود برای اموات قرآن- جلد سخت چرم (13*18 سانت) (کد 2290)

610 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 250000 تومان

قیمت با تخفیف: 175000 تومان

یادبود اموات کلیات – جلد سخت چرم (12*17 سانت) (کد 2154)

1424 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 300000تومان

قیمت با تخفیف: 180000 تومان

یادبود اموات کلیات قابدار – جلد سخت چرم (13*18 سانت) (کد 2153)

1424 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 400000 تومان

قیمت با تخفیف: 253000 تومان

1- دارای نماد اعتماد الکترونیک و مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

2- استفاده از با کیفیت ترین نوع چسب و کاغذ فوتو گلاسه

3- بررسی کامل کتابها برای خرابی، قبل از ارسال

4- ضمانت بازگشت در صورت خرابی

5- تضمین کیفیت و قیمت

6- ارسال به موقع و بدون تاخیر

هدیه یادبود برای اموات 11

سوالات متداول

قطع جیبی به ابعاد 17 * 12 سانتیمتر و قطع پالتویی به ابعاد 9 در 15 سانت ابعاد متداول برای چاپ مفاتیح یادبود هستند.

از زمان واریز بیعانه و تایید طرح سفارش نهایتا در 3 روز کاری کتاب آماده میشود.

هزینه چاپ یادبود برای کتابهای کوچک 3 هزار تومان و برای کتابهای بزرگ 5 هزار تومان است.

برای صفحه یادبود از کاغذ فوتو گلاسه 115 گرمی که با کیفیت ترین نوع کاغذ است استفاده میشود.

هزینه ارسال به عهده مشتری است و در تهران توسط پیک و در شهرستان از طریق پست، تیپاکس و ترمینال اتوبوس امکان پذیر است. مشتری خود نیز میتواند به صورت حصوری در دفتر انتشارات کتابهای خود را تحویل بگیرد.

مشتری میتواند از میان 72 طرح موجود در صفحه زیر طرح مورد نظر خود را انتخاب کند.
صفحه طرح یادبود

هدیه یادبود برای اموات

اموات دستشان از دنیا کوتاه است و چشم به راه خیرات و دعاهای ما هستند. چاپ هدیه یادبود برای اموات از جمله اعمالی است که می‌تواند روح مرده را شاد کند.

چاپ یادبود برای اموات و مرحومین:

امام صادق می‌فرماید: “میت شاد و مسرور می‌شود و گشایش پیدا می‌کند به دعا و استغفاری که برای او می‌کنند.” چاپ یادبود  برای مرحومین را هرگز فراموش نکنید چرا که رفتگان از این دنیا چشم انتظار هستند.

پیامبر فرمود: “ارواح مومنان هر جمعه به آسمان دنیا مقابل خانه های خود می‌آیند و فریاد می‌کنند… ای خانواده من، پدر، فرزندان و خویشان من، بر ما مهربانی کنید.” هدیه یادبود اموات اقدامی پسندیده است که می‌تواند اموات چشم انتظار را شاد و مسرور نماید.

سفارش هدیه یادبود اموات در انقلاب تهران:

چاپ یادبود و هدیه یادبود اموات در انتشارات هلیا واقع در میدان انقلاب تهران. یادبود برای اموات در صفحه اول کتاب صورت میگیرد و از کاغذ فوتوگلاسه که دارای کیفیت بالایی است به این منظور استفاده میشود.]h