تسبیح یادبود اموات 33 دانه پلاک دو رو (کد 80201)

تسبیح یادبود برای اموات 

با چاپ اسم و عکس اختصاصی

قیمت از 9 الی 30 هزار تومان

یادبود برای اموات ارتباط با خدا – جلد سخت سلفون (17*13 سانت) (کد 2510)

256 صفحه – ته چسب و محکم

قیمت: 66000 تومان

قیمت با تخفیف: 40000 تومان

یادبود برای اموات ارتباط با خدا – جلد سخت سلفون (17*13 سانت) (کد 2511)

256 صفحه – ته چسب و محکم

قیمت: 66000 تومان

قیمت با تخفیف: 40000 تومان

یادبود برای اموات منتخب – جلد سخت سلفون (13*9 سانت) (کد 2297)

608 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 64000 تومان

قیمت با تخفیف: 39000 تومان

یادبود برای اموات – جلد سخت سلفون  (13*9 سانت) (کد 2212)

768 صفحه – ته دوخت و محکم

بسیار درشت خط با فهرست کامل

قیمت با تخفیف: 30000 تومان

هدیه یادبود اموات – جلد سخت سلفون  (17*12 سانت) (کد 2210)

256 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 80000 تومان

قیمت با تخفیف: 48000 تومان

چاپ یادبود منتخب – جلد سخت سلفون (12*9 سانت) (کد 2485)

512 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 85000 تومن

قیمت با تخفیف: 48000 تومان

چاپ یادبود طرح پدرم – جلد سخت سلفون (17*13 سانت) (کد 2386)

352 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 94000 تومن

قیمت با تخفیف: 56000 تومان

یادبود اموات طرح مادرم – جلد سخت سلفون (17*13 سانت) (کد 2385)

352 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 94000 تومن

قیمت با تخفیف: 56000 تومان

یادبود برای اموات منتخب چاپ رنگی – جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2407)

455 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 110000 تومان

قیمت با تخفیف: 55000 تومان

چاپ یادبود منتخب – جلد سخت سلفون(13*17 سانت) (کد 2214)

608 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 100000 تومان

قیمت با تخفیف: 59000 تومان

یادبود برای اموات – جلد سخت سلفون  (17*12 سانت) (کد 2210/3)

256 صفحه – ته دوخت و محکم

چاپ مستقیم روی جلد – بدون امکان کنده شدن

قیمت با تخفیف: 58000 تومان

یادبود اموات منتخب- جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2317)

512 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 84000 تومان

قیمت با تخفیف: 54000 تومان

هدیه یادبود اموات قرآن- جلد سخت چرم (16*9 سانت)(کد 2316)

609 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 90000 تومان

قیمت با تخفیف: 54000 تومان

یادبود اموات منتخب – جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2294)

455 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 100000 تومان

قیمت با تخفیف: 54000 تومان

یادبود برای اموات منتخب- جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2293)

455 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 100000 تومان

قیمت با تخفیف: 54000 تومان

هدیه یادبود اموات قرآن- جلد سخت چرم (9*13 سانت)(کد 2299)

609 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 92000 تومان

قیمت با تخفیف: 56000 تومان

هدیه یادبود اموات منتخب- جلد سخت چرم (9*13 سانت)(کد 2296)

608 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 92000 تومان

قیمت با تخفیف: 56000 تومان

چاپ یادبود منتخب لب چاپ- جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2365)

455 صفحه– ته دوخت و محکم

قیمت: 115000 تومان

قیمت با تخفیف: 60000 تومان

هدیه یادبود اموات منتخب لب چاپ – جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2397)

455 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 115000 تومان

قیمت با تخفیف: 60000 تومان

هدیه یادبود اموات قرآن – جلد سخت سلفون(17*13 سانت) (کد 2522)

609 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 100000 تومان

قیمت با تخفیف: 60000 تومان

هدیه یادبود اموات منتخب پدر – جلد سخت سلفون (17*13 سانت) (کد 80111)

512 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 130000 تومان

قیمت با تخفیف: 65000 تومان

چاپ یادبود قرآن – جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2028)

616 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 120000 تومان

قیمت با تخفیف: 72000 تومان

چاپ یادبود منتخب پلاکدار پدر – جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2293/11)

455 صفحه – ته دوخت و محکم

چاپ مستقیم روی جلد – بدون امکان کنده شدن

قیمت با تخفیف: 67000 تومان

چاپ یادبود منتخب پلاکدار مادر – جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2293/12)

455 صفحه – ته دوخت و محکم

چاپ مستقیم روی جلد – بدون امکان کنده شدن

قیمت با تخفیف: 67000 تومان

چاپ یادبود منتخب پلاکدار – جلد سخت چرم (9*16 سانت) (کد 2293/3)

455 صفحه – ته دوخت و محکم

چاپ مستقیم روی جلد – بدون امکان کنده شدن

قیمت با تخفیف: 75000 تومان

هدیه یادبود اموات منتخب پلاکدار – جلد سخت چرم (9*16 سانت)(کد 2396/3)

455 صفحه – ته دوخت و محکم

چاپ مستقیم روی جلد – بدون امکان کنده شدن

قیمت با تخفیف: 75000 تومان

چاپ یادبود منتخب – جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2203)

496 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 150000 تومان

قیمت با تخفیف: 60000 تومان

یادبود اموات منتخب – جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2402)

608 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 128000 تومان

قیمت با تخفیف: 77000 تومان

هدیه یادبود اموات منتخب – جلد سخت چرم مشکی (13*17 سانت) (کد 2343)

608 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 125000 تومان

قیمت با تخفیف: 75000 تومان

یادبود اموات منتخب – جلد نرم کیفی (9*16 سانت) (کد 2410)

512 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 125000 تومان

قیمت با تخفیف: 65000 تومان

هدیه یادبود اموات منتخب – جلد سخت چرم (11*15 سانت) (کد 2165)

864 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 150000 تومان

قیمت با تخفیف: 75000 تومان

چاپ یادبود منتخب- جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2279)

480 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 140000 تومان

قیمت با تخفیف: 78000 تومان

چاپ یادبود منتخب- جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2295)

480 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 140000 تومان

قیمت با تخفیف: 78000 تومان

یادبود اموات منتخب – جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2398)

480 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 155000 تومان

قیمت با تخفیف: 78000 تومان

چاپ یادبود منتخب – جلد نرم کیفی (13*18 سانت) (کد 2331)

608 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 135000 تومان

قیمت با تخفیف: 81000 تومان

هدیه یادبود اموات منتخب- جلد سخت چرم قابدار (9*16 سانت) (کد 2403)

512 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 135000 تومان

قیمت با تخفیف: 81000 تومان

یادبود برای اموات منتخب لب چاپ – جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2389)

480 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 155000 تومان

قیمت با تخفیف: 87000 تومان

چاپ یادبود منتخب پلاکدار پدر با کیف چرم- جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2279/11)

480 صفحه – ته دوخت و محکم

چاپ مستقیم روی جلد – بدون امکان کنده شدن

قیمت با تخفیف: 105000 تومان

چاپ یادبود منتخب پلاکدار مادر – جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2279/12)

480 صفحه – ته دوخت و محکم

چاپ مستقیم روی جلد – بدون امکان کنده شدن

قیمت با تخفیف: 95000 تومان

چاپ یادبود منتخب پلاکدار – جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2279/3)

480 صفحه – ته دوخت و محکم

چاپ مستقیم روی جلد – بدون امکان کنده شدن

قیمت با تخفیف: 98000 تومان

چاپ یادبود منتخب پلاکدار – جلد سخت چرم (13*17 سانت) (کد 2295/3)

480 صفحه – ته دوخت و محکم

چاپ مستقیم روی جلد – بدون امکان کنده شدن

قیمت با تخفیف: 98000 تومان

چاپ یادبود قرآن – جلد سخت سلفون (22*16 سانت) (کد 2428)

609 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 220000 تومان

قیمت با تخفیف: 120000 تومان

یادبود برای اموات قرآن- جلد سخت چرم (13*18 سانت) (کد 2290)

610 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 210000 تومان

قیمت با تخفیف: 126000 تومان

یادبود برای اموات کلیات – جلد سخت چرم (13*18 سانت) (کد 2339)

1406 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 350000 تومان

قیمت با تخفیف: 180000 تومان

یادبود اموات کلیات – جلد سخت چرم (12*17 سانت) (کد 2154)

1424 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 300000تومان

قیمت با تخفیف: 180000 تومان

یادبود اموات ست قرآن و منتخب – جلد سخت چرم (9*15 سانت) (کد 2298)

612 و 512 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 290000 تومان

قیمت با تخفیف: 174000 تومان

یادبود اموات کلیات قابدار – جلد سخت چرم (13*18 سانت) (کد 2153)

1424 صفحه – ته دوخت و محکم

قیمت: 400000 تومان

قیمت با تخفیف: 220000 تومان

1- دارای نماد اعتماد الکترونیک و مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

2- استفاده از با کیفیت ترین نوع چسب و کاغذ فوتو گلاسه

3- بررسی کامل کتابها برای خرابی، قبل از ارسال

4- ضمانت بازگشت در صورت خرابی

5- تضمین کیفیت و قیمت

6- ارسال به موقع و بدون تاخیر

هدیه یادبود برای اموات 27

سوالات متداول

قطع جیبی به ابعاد 17 * 12 سانتیمتر و قطع پالتویی به ابعاد 9 در 15 سانت ابعاد متداول برای چاپ مفاتیح یادبود هستند.

از زمان واریز بیعانه و تایید طرح سفارش نهایتا در 3 روز کاری کتاب آماده میشود.

هزینه چاپ یادبود برای کتابهای کوچک 3 هزار تومان و برای کتابهای بزرگ 5 هزار تومان است.

برای صفحه یادبود از کاغذ فوتو گلاسه 115 گرمی که با کیفیت ترین نوع کاغذ است استفاده میشود.

هزینه ارسال به عهده مشتری است و در تهران توسط پیک و در شهرستان از طریق پست، تیپاکس و ترمینال اتوبوس امکان پذیر است. مشتری خود نیز میتواند به صورت حصوری در دفتر انتشارات کتابهای خود را تحویل بگیرد.

مشتری میتواند از میان 72 طرح موجود در صفحه زیر طرح مورد نظر خود را انتخاب کند.
صفحه طرح یادبود

هدیه یادبود برای اموات

اموات دستشان از دنیا کوتاه است و چشم به راه خیرات و دعاهای ما هستند. چاپ هدیه یادبود برای اموات از جمله اعمالی است که می‌تواند روح مرده را شاد کند.

چاپ یادبود برای اموات و مرحومین:

امام صادق می‌فرماید: “میت شاد و مسرور می‌شود و گشایش پیدا می‌کند به دعا و استغفاری که برای او می‌کنند.” چاپ یادبود  برای مرحومین را هرگز فراموش نکنید چرا که رفتگان از این دنیا چشم انتظار هستند.

پیامبر فرمود: “ارواح مومنان هر جمعه به آسمان دنیا مقابل خانه های خود می‌آیند و فریاد می‌کنند… ای خانواده من، پدر، فرزندان و خویشان من، بر ما مهربانی کنید.” هدیه یادبود اموات اقدامی پسندیده است که می‌تواند اموات چشم انتظار را شاد و مسرور نماید.

سفارش هدیه یادبود اموات در انقلاب تهران:

چاپ یادبود و هدیه یادبود اموات در انتشارات هلیا واقع در میدان انقلاب تهران. یادبود برای اموات در صفحه اول کتاب صورت میگیرد و از کاغذ فوتوگلاسه که دارای کیفیت بالایی است به این منظور استفاده میشود.]h